GIÁ TRỊ CỐT LÕI


GIÁ TRỊ CỐT LÕI
63ENGLISH

1. Tận tâm với khách hàng 2. Yêu thương, hỗ trợ đồng đội 3. Học hỏi, cải tiến liên tục 4. Sống trung thực, nhận trách nghiệm 5. Dám nói, dám làm